فتحی الماس - کاور

اولین تولید کننده با ۲۵ سال سابقه تولید پله های برقی : فرودگاهها ، متروها، ایستگاههای راه آهناولین تولید کننده با ۲۵ سال سابقه تولید پله های برقی : فرودگاهها ، متر...

 کارِش درسته