فرجاد پدید ایده - کاور

در زمینه کارهای مهندسی کامپیوتر فعالیت دارددر زمینه کارهای مهندسی کامپیوتر فعالیت دارد

 کارِش درسته