بیست روبو - کاور

گروه آموزشی بیست روبو تولید کننده و ارائه دهنده ی پک های اموزشی رباتیک و خلاقیت .گروه آموزشی بیست روبو تولید کننده و ارائه دهنده ی پک های اموزشی رباتیک...

 کارِش درسته