عمران - کاور

یک شرکت معتبر سد سازی به دو نفر کارشناس پیمان رسیدگی نیازمند است. (داشتن رزومه سد سازی الزامی است)یک شرکت معتبر سد سازی به دو نفر کارشناس پیمان رسیدگی نیازمند است. (داش...

 کارِش درسته