گروه مهندسی پیشبرد - کاور

مشاوره، طراحی و اجرای زیرساخت شبکه، سرویس های تحت شبکه، سیستم های نظارت تصویری ، راهکار های voipمشاوره، طراحی و اجرای زیرساخت شبکه، سرویس های تحت شبکه، سیستم های نظار...

 کارِش درسته