کنترل و پردازش هوشمند - کاور

طراحی،تامین،اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی ، تله متری ، اسکاداطراحی،تامین،اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی ، تله متری ، اسکادا

ICPco
1+
 کارِش درسته