dsatd : Device , Science And Technology Development - کاور

به امید روزی که تمامی مردم در رفاه زندگی کنند و از زندگی رضایت داشته باشند.به امید روزی که تمامی مردم در رفاه زندگی کنند و از زندگی رضایت داشته ب...

 کارِش درسته