شبکه سفید - کاور

کاربردی کردن فن آوری اطلاعات و استفاده بهینه عموم مردم و به خصوص مدیران و دولت مردان از کامپیوترکاربردی کردن فن آوری اطلاعات و استفاده بهینه عموم مردم و به خصوص مدیرا...

sefid.net
1+
 کارِش درسته