اولین فروشگاه تخصصی خرید و فروش محتوای الکترونیکی در ایران افتتاح گردید